Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid en reikwijdte van de leveringsvoorwaarden 

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door bestellenlunch.nl gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en op alle door, met of namens bestellenlunch.nl gesloten overeenkomsten en uit te voeren werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die bestellenlunch.nl en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen. 

Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die aan bestellenlunch.nl opdracht heeft gegeven tot de levering van zaken. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. 

Indien de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. 

Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af. 

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. 

Artikel 2: Algemene aanbiedingen, offertes en aanvang van werkzaamheden 

Een overeenkomst komt tot stand zodra bestellenlunch.nl de mondeling en/of schriftelijk gegeven opdracht heeft bevestigd. Bevestiging vindt plaats d.m.v. email en wordt gestuurd naar het door besteller opgegeven emailadres. 

De door ons aan koper verstrekte bevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de bevestiging akkoord te gaan. In geval dat koper zich niet kan verenigen met de inhoud van de bevestiging dient hij dit direct aan te geven via het contactformulier op onze website of ons telefoonteam. 

Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiger bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 3: Opdrachtwijziging of annulering 

Indien koper een wijziging wenst aan te brengen in eerder gedane opdracht, dient dit uiterlijk voor 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum bekend te worden gesteld bij 123ontbijt.nl. Het doorgeven van wijzigingen kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier of het telefoonteam. Pas wanneer de wijziging per mail isbevestigd is de wijziging akkoord bevonden. 

Indien koper eerder gedane opdracht wens te annuleren kan dit tot uiterlijk 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum bekend worden gesteld. De kosten van deze annulering bedragen € 1,50 administratiekosten. Bij annulering op een later tijdstip dan 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum wordt 50% van het orderbedrag in rekening gebracht. Het doorgeven van een annulering kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier of het telefoonteam. Pas wanneer de annulering per mail isbevestigd is de annulering akkoord bevonden. 

Artikel 4: Tarieven en betaling 

De prijzen vermeld op bestellenlunch.nl zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld staat.

Particulieren / zakelijke klanten zonder ontbijtje-bestellenaccount: 

Betaling kan gedaan worden d.m.v. de door ons aangeboden betalingswijzes. De door u vermelde gegevens dienen te corresponderen met de gegevens benodigd voor de voltrekking van het betaalproces. 

Indien betaling binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de hoofdsom en/of openstaand bedrag. 

Artikel 5: Bezorging 

De door ons opgegeven levertijden zullen worden gegarandeerd mits de gegevens verstrekt door besteller correct en volledig zijn. Echter de opgegeven levertijden zullen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeenkomen. Bij niet tijdige levering dient klant dit bekend te maken bij bestellenlunch.nl waarna de klacht afgehandeld zal worden en indien van toepassing compensatie zal plaatsvinden. 

De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zal er overleg plaatsvinden tussen bestellenlunch.nl en koper inzake een de mogelijkheden voor ander moment van afname. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zij voor rekening van koper. Wanneer afname niet meer plaatsvindt zal koper het volledige orderbedrag in rekening worden gebracht. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid / klachten 

bestellenlunch.nl is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit betreffende fout voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde argumentatie bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten ten laste van koper. 

In geval van aansprakelijkheid van bestellenlunch.nl betreft dit nimmer een vergoedingsbedrag hoger dan het maximum van het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden. 

Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de schade schriftelijk aan bestellenlunch.nl is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is. 

Artikel 7: Geheimhouding 

bestellenlunch.nlwerkt conform de geldende privacy wetgeving. Gegevens van koper zullen niet verstrekt worden aan derden m.u.v. een incasso procedure waarbij gegevens doorgegeven zullen worden aan het incasso bureau. 

Artikel 8: Reklame 

Op alle door bestellenlunch.nl gepubliceerde foto’s en reklame uitingen van producten behoudt bestellenlunch.nl zich het recht op afwijkingen v.w.b. uitstraling en receptuur. 

Artikel 9: Toepasselijk recht 

Op alle aan deze Algemene voorwaarden onderworpen offertes en opdrachten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing